آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا + ۲۸ فروردین ماه ۹۶

 

سایت خبری پپنا (www.ppna.ir):

آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا + ۲۸ فروردین ماه

 

نام کالاتولید کنندهنوع قراردادقیمت پایانی میانگین موزون (ریال) عرضه (تن)قیمت پایه عرضه (ریال)تقاضا (تن)حجم معامله (تن)نحوه عرضهروش خرید
پلی اتیلن سبک خطی 22B02
پتروشیمی مهاباد نقدی 42,639 600 42,639 48 48 عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی ZH552R نوید زرشیمی نقدی (مچینگ) 39,466 0 39,466 126 126 عمده عادی
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پتروشیمی مهاباد نقدی (مچینگ) 42,639 0 42,639 24 24 عمده عادی
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C
نوید زرشیمی نقدی 48,976 126 44,524 5166 126 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UV
پتروشیمی لرستان نقدی 40,161 720 40,161 120 96 عمده عادی
پلی پروپیلن فیلم ZH525J
نوید زرشیمی نقدی 43,804 1512 39,822 8001 1512 عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی HP552R
پتروشیمی مارون نقدی 39,466 1034 39,466 990 990 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی مارون نقدی (مچینگ) 40,726 0 40,726 88 88 عمده عادی
پلی پروپیلن پزشکی V30GA پتروشیمی شازند سلف (مچینگ) 40,713 0 40,713 440 440 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5
پلیمر کرمانشاه نقدی   720 40,726 0 0 عمده عادی
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA
نوید زرشیمی نقدی 44,122 105 41,781 336 105 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5
پتروشیمی مارون نقدی 40,726 440 40,726 220 88 عمده عادی
پلی پروپیلن پزشکی V30GA
پتروشیمی شازند سلف 40,713 1500 40,713 700 700 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110
پتروشیمی آریا ساسول نقدی 40,726 1232 40,726 396 352 عمده عادی
پلی پروپیلن شیمیایی X30G
پتروشیمی مارون نقدی 42,608 242 39,466 2398 242 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین بادی BL3
پتروشیمی مارون نقدی 39,782 440 39,782 330 330 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3
پتروشیمی شازند نقدی 42,721 2000 41,955 3040 2000 عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول نقدی (مچینگ) 44,309 0 44,309 352 352 عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی Z30S
پتروشیمی مارون نقدی 40,215 264 39,466 572 264 عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم 0190
پتروشیمی آریا ساسول نقدی 44,309 1606 44,309 814 726 عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی Z30G پتروشیمی مارون نقدی (مچینگ) 39,466 0 39,466 814 814 عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی مارون نقدی (مچینگ) 39,466 0 39,466 44 44 عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی V30G
پتروشیمی مارون نقدی   88 39,466 0 0 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون نقدی (مچینگ) 39,782 0 39,782 22 22 عمده عادی
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA
پتروشیمی شازند نقدی 42,787 1500 40,507 5580 1500 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول نقدی (مچینگ) 40,726 0 40,726 264 264 عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی Z30G
پتروشیمی مارون نقدی 39,466 1122 39,466 418 308 عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی C30S
پتروشیمی مارون نقدی 41,886 2068 39,466 6028 2068 عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی Z30S
پتروشیمی شازند نقدی 39,836 500 39,466 720 500 عمده عادی
پلی استایرن مقاوم 4512
محب بسپار ایده گستر نقدی   200 51,000 0 0 عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی SF060
پتروشیمی پلی نار نقدی 42,078 1008 39,466 2730 1008 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV
پتروشیمی لرستان نقدی 40,161 720 40,161 48 48 عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی ZH552R
نوید زرشیمی نقدی 39,466 504 39,466 567 378 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه نقدی (مچینگ) 39,782 0 39,782 24 24 عمده عادی
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C
نوید زرشیمی نقدی 48,976 210 44,524 10710 210 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین بادی BL3
پلیمر کرمانشاه نقدی 39,782 720 39,782 216 216 عمده عادی
پلی استایرن معمولی MP08
محب پلیمر قم نقدی   100 50,990 0 0 عمده عادی
 
آخرین بروز رسانی: 1396/01/29 - 08:31:48

 

Go to top