آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا + ۲۹ فروردین ماه ۹۶

 

سایت خبری پپنا (www.ppna.ir) :

آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا + ۲۹ فروردین ماه

 

نام کالاتولید کنندهنوع قراردادقیمت پایانی میانگین موزون (ریال) عرضه (تن)قیمت پایه عرضه (ریال)تقاضا (تن)حجم معامله (تن)نحوه عرضهروش خرید
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه نقدی (مچینگ) 39,782 0 39,782 96 96 عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی HP552R
پلی پروپیلن جم نقدی 39,603 616 39,466 946 616 عمده عادی
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG845
پتروشیمی تندگویان نقدی 37,698 506 37,698 242 242 عمده عادی
استایرن بوتادین رابر تیره 1712
پتروشیمی تخت جمشید نقدی   168 75,283 0 0 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3
پتروشیمی امیرکبیر سلف 46,077 2000 43,394 5480 2000 عمده عادی
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان نقدی (مچینگ) 33,371 0 33,371 44 44 عمده عادی
پلی وینیل کلراید S65
پتروشیمی غدیر سلف   200 33,613 180 0 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی جم نقدی (مچینگ) 40,726 0 40,726 154 154 عمده عادی
پلی پروپیلن پزشکی V30GA پتروشیمی شازند سلف (مچینگ) 40,713 0 40,713 140 140 عمده عادی
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R
پلی پروپیلن جم نقدی 50,152 110 45,593 2574 110 عمده عادی
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821
پتروشیمی تندگویان نقدی 38,515 2002 38,515 990 902 عمده عادی
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی بندرامام نقدی (مچینگ) 36,974 0 36,974 418 418 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3
پتروشیمی امیرکبیر نقدی 46,558 160 43,394 1400 160 عمده عادی
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV
پلی پروپیلن جم نقدی 47,659 440 47,659 44 22 عمده عادی
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG732
پتروشیمی تندگویان نقدی 35,282 506 35,282 374 374 عمده عادی
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV پلی پروپیلن جم نقدی (مچینگ) 47,659 0 47,659 44 44 عمده عادی
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645
پتروشیمی تندگویان نقدی 33,371 2002 33,371 1958 1958 عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام نقدی (مچینگ) 44,309 0 44,309 250 250 عمده عادی
استایرن بوتادین رابر تیره 1712
پتروشیمی بندرامام نقدی   420 71,518 0 0 عمده عادی
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG732 پتروشیمی تندگویان نقدی (مچینگ) 35,282 0 35,282 132 132 عمده عادی
پلی وینیل کلراید S65
پتروشیمی اروند نقدی 33,613 2024 33,613 1078 748 عمده عادی
پلی استایرن انبساطی 200
پتروشیمی تبریز نقدی 52,667 50 50,575 180 50 عمده عادی
استایرن بوتادین رابر تیره 1712
پتروشیمی بندرامام نقدی   240/24 71,518 0 0 عمده عادی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی
پتروشیمی قائد بصیر نقدی 71,170 50 69,922 155 50 عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله نقدی (مچینگ) 44,309 0 44,309 237/6 237/6 عمده عادی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 - گرید طبیعی
پتروشیمی قائد بصیر نقدی   40 82,083 0 0 عمده عادی
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG845 پتروشیمی تندگویان نقدی (مچینگ) 37,698 0 37,698 154 154 عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00
پتروشیمی لاله نقدی 44,309 518/4 44,309 280/8 280/8 عمده عادی
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825
پتروشیمی تندگویان نقدی 38,221 396 37,378 1254 396 عمده عادی
استایرن بوتادین رابر تیره 1500
پتروشیمی بندرامام نقدی   987 78,293 0 0 عمده عادی
پلی استایرن معمولی 1551
پتروشیمیایی تخت جمشید پارس نقدی 51,572 500 51,572 50 40 عمده عادی
پلی استایرن مقاوم 7240
پتروشیمی تبریز نقدی 53,758 500 53,758 240 180 عمده عادی
استایرن بوتادین رابر روشن 1502
پتروشیمی بندرامام نقدی   440/44 76,722 0 0 عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H
پتروشیمی امیرکبیر نقدی 44,309 3300 44,309 198 198 عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H پتروشیمی امیرکبیر نقدی (مچینگ) 44,309 0 44,309 396 396 عمده عادی
پلی وینیل کلراید S65
پتروشیمی اروند نقدی   2000 33,613 60 0 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم نقدی (مچینگ) 39,448 0 39,448 517 517 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000
پتروشیمی ایلام نقدی 40,726 1496 40,726 946 946 عمده عادی
پلی وینیل کلراید S65
پتروشیمی آبادان نقدی 33,613 500 33,613 60 60 عمده عادی
استایرن بوتادین رابر تیره 1500
پتروشیمی بندرامام نقدی   380/38 78,293 0 0 عمده عادی
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641
پتروشیمی تندگویان نقدی 34,403 1496 34,403 352 352 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام نقدی (مچینگ) 40,726 0 40,726 550 550 عمده عادی
استایرن بوتادین رابر تیره 1712
پتروشیمی بندرامام نقدی   168 71,518 0 0 عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول نقدی (مچینگ) 44,309 0 44,309 132 132 عمده عادی
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA
پتروشیمی امیرکبیر نقدی 44,660 3300 42,639 9108 3300 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین بادی 0035
پتروشیمی بندرامام نقدی 39,782 3000 39,782 860 780 عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00
پتروشیمی لاله نقدی 49,017 216 48,740 324 216 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام نقدی (مچینگ) 39,782 0 39,782 210 210 عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL
پتروشیمی رجال نقدی 41,754 630 39,466 2247 630 عمده عادی
پلی استایرن انبساطی 300
پتروشیمی تبریز نقدی 53,134 50 50,575 210 50 عمده عادی
پلی وینیل کلراید S57
پتروشیمی آبادان نقدی   500 36,974 0 0 عمده عادی
پلی وینیل کلراید S65
پتروشیمی بندرامام نقدی 33,613 2992 33,613 1870 1562 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518
پتروشیمی جم نقدی 39,448 1518 39,448 528 528 عمده عادی
استایرن بوتادین رابر روشن 1502
پتروشیمی بندرامام نقدی   147 76,722 0 0 عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم 0075
پتروشیمی بندرامام نقدی 45,072 1000 44,309 1740 1000 عمده عادی
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام نقدی (مچینگ) 33,613 0 33,613 176 176 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین بادی 0035
پتروشیمی بندرامام نقدی   3000 39,782 0 0 عمده عادی
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان نقدی (مچینگ) 38,515 0 38,515 583 583 عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم 0200
پتروشیمی بندرامام نقدی 44,309 1500 44,309 1430 1250 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5
پتروشیمی جم نقدی 40,726 1012 40,726 275 187 عمده عادی
استایرن بوتادین رابر روشن 1502
پتروشیمی بندرامام نقدی   1001 76,722 0 0 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول نقدی (مچینگ) 40,726 0 40,726 616 616 عمده عادی
پلی وینیل کلراید S70
پتروشیمی بندرامام نقدی 36,974 506 36,974 44 22 عمده عادی
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785
پتروشیمی تندگویان نقدی 35,730 2002 35,601 2255 2002 عمده عادی
استایرن بوتادین رابر روشن 1502
پتروشیمی تخت جمشید نقدی   302/4 80,760 0 0 عمده عادی
پلی وینیل کلراید S60
پتروشیمی بندرامام نقدی 35,294 506 35,294 132 132 عمده عادی
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781
پتروشیمی تندگویان نقدی 36,748 2002 36,703 2112 2002 عمده عادی
پلی بوتادین رابر 1220
پتروشیمی تخت جمشید نقدی   302/4 80,749 0 0 عمده عادی
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پتروشیمی مهاباد نقدی (مچینگ) 42,639 0 42,639 24 24 عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی HP510L
پلی پروپیلن جم سلف 41,341 1210 39,466 2794 1210 عمده عادی
پلی وینیل کلراید S65
پتروشیمی غدیر نقدی 33,613 440 33,613 700 440 عمده عادی
استایرن بوتادین رابر تیره 1712
پتروشیمی تخت جمشید نقدی   302/4 75,283 0 0 عمده عادی
 
آخرین بروز رسانی: 1396/01/29 - 17:32:42

 

Go to top