۲۱ فروردین ماه روز بهین یاب و عرضه مواد پلیمری در بورس بود.  نمودار عرضه، تقاضا، حجم و ارزش معاملات مواد پلیمری را به تفکیک در ادامه می بینید:

 

 

 

سایت خبری پپنا (www.ppna.ir):

۲۱ فروردین ماه روز بهین یاب و عرضه مواد پلیمری در بورس بود.  نمودار عرضه، تقاضا، حجم و ارزش معاملات مواد پلیمری را به تفکیک در ادامه می بینید:

 

 

آمار ارزش معامله روز بهین یاب / ۲۱ فروردین ۹۶
عنوانمقدار ارزش معاملهدرصد
اپوکسی رزین مایع 1,499,520 0.1%
استایرن بوتادین رابر روشن 6,467,261 0.3%
پلی اتیلن ترفتالات بطری 201,973,816 10.3%
پلی اتیلن ترفتالات نساجی 59,626,050 3.0%
پلی اتیلن سبک تزریقی 3,021,634 0.2%
پلی اتیلن سبک خطی 296,831,402 15.1%
پلی اتیلن سبک فیلم 210,451,393 10.7%
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 219,393,556 11.2%
پلی اتیلن سنگین بادی 86,008,684 4.4%
پلی اتیلن سنگین تزریقی 55,297,089 2.8%
پلی اتیلن سنگین دورانی 21,754,890 1.1%
پلی اتیلن سنگین فیلم 52,740,169 2.7%
پلی استایرن انبساطی 10,453,970 0.5%
پلی استایرن معمولی 29,032,690 1.5%
پلی استایرن مقاوم 26,878,999 1.4%
پلی پروپیلن شیمیایی 39,352,260 2.0%
پلی پروپیلن نساجی 414,068,210 21.1%
پلی وینیل کلراید 226,422,216 11.5%
کل 1,961,273,809 100%

 

 

آمار میزان عرضه ۲۱ فروردین روز بهین یاب
عنوانمقدار میزان عرضهدرصد
استایرن بوتادین رابر تیره 2,529 3.3%
استایرن بوتادین رابر روشن 1,945 2.5%
پلی اتیلن ترفتالات بطری 7,546 9.8%
پلی اتیلن ترفتالات نساجی 3,608 4.7%
پلی اتیلن سبک تزریقی 66 0.1%
پلی اتیلن سبک خطی 7,600 9.9%
پلی اتیلن سبک فیلم 7,506 9.8%
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 7,014 9.1%
پلی اتیلن سنگین بادی 4,380 5.7%
پلی اتیلن سنگین تزریقی 2,958 3.9%
پلی اتیلن سنگین دورانی 500 0.7%
پلی اتیلن سنگین فیلم 5,956 7.8%
پلی استایرن انبساطی 200 0.3%
پلی استایرن معمولی 1,000 1.3%
پلی استایرن مقاوم 500 0.7%
پلی بوتادین رابر 302 0.4%
پلی پروپیلن شیمیایی 1,290 1.7%
پلی پروپیلن نساجی 11,120 14.5%
پلی وینیل کلراید 10,748 14.0%
کل 76,768 100%

 

آمار میزان تقاضا ۲۱ فروردین روز بهین یاب
عنوانمقدار میزان تقاضادرصد
اپوکسی رزین مایع 17 0.1%
استایرن بوتادین رابر روشن 80 0.1%
پلی اتیلن ترفتالات بطری 5,907 6.9%
پلی اتیلن ترفتالات نساجی 1,782 2.1%
پلی اتیلن سبک تزریقی 110 0.1%
پلی اتیلن سبک خطی 8,676 10.1%
پلی اتیلن سبک فیلم 6,156 7.2%
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 5,591 6.5%
پلی اتیلن سنگین بادی 2,222 2.6%
پلی اتیلن سنگین تزریقی 1,441 1.7%
پلی اتیلن سنگین دورانی 1,590 1.9%
پلی اتیلن سنگین فیلم 1,471 1.7%
پلی استایرن انبساطی 850 1.0%
پلی استایرن معمولی 1,320 1.5%
پلی استایرن مقاوم 560 0.7%
پلی پروپیلن شیمیایی 18,164 21.2%
پلی پروپیلن نساجی 18,358 21.4%
پلی وینیل کلراید 11,436 13.3%
کل 85,731 100%

 

 

 

آمار حجم معامله  ۲۱ فروردین روز بهین یاب
عنوانمقدار حجم معاملهدرصد
اپوکسی رزین مایع 17 0.1%
استایرن بوتادین رابر روشن 80 0.2%
پلی اتیلن ترفتالات بطری 5,489 11.3%
پلی اتیلن ترفتالات نساجی 1,782 3.7%
پلی اتیلن سبک تزریقی 66 0.1%
پلی اتیلن سبک خطی 7,000 14.4%
پلی اتیلن سبک فیلم 4,678 9.6%
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 5,149 10.6%
پلی اتیلن سنگین بادی 2,162 4.5%
پلی اتیلن سنگین تزریقی 1,397 2.9%
پلی اتیلن سنگین دورانی 500 1.0%
پلی اتیلن سنگین فیلم 1,295 2.7%
پلی استایرن انبساطی 200 0.4%
پلی استایرن معمولی 550 1.1%
پلی استایرن مقاوم 500 1.0%
پلی پروپیلن شیمیایی 828 1.7%
پلی پروپیلن نساجی 10,240 21.1%
پلی وینیل کلراید 6,636 13.7%
کل 48,569 100%

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

Go to top