نشریات – خبرگزاری پپنا (پلیمر و بسته‌بندی)
25 اردیبهشت 1402
دانلود نشریات معتبر دنیا – نشریه Plastics Recycling World – اپریل 2023
دانلود نشریات معتبر دنیا – نشریه Plastics Recycling World – ژانویه و فوریه 2023
25 اردیبهشت 1402
دانلود نشریات معتبر دنیا – نشریه Pipe and Profile Extrusion – اپریل 2023
دانلود نشریات معتبر دنیا – نشریه Pipe and Profile Extrusion – اپریل2023
25 اردیبهشت 1402
دانلود نشریات معتبر دنیا – نشریه injection World – اپریل 2023
دانلود نشریات معتبر دنیا – نشریه injection World – اپریل 2023
25 اردیبهشت 1402
دانلود نشریات معتبر دنیا – نشریه Film and Sheet Extrusion – اپریل 2023
دانلود نشریات معتبر دنیا – نشریه Film and Sheet Extrusion – مارس2023
25 اردیبهشت 1402
دانلود نشریات معتبر دنیا – نشریه Compounding World – می 2023
دانلود نشریات معتبر دنیا – نشریه Compounding World – می 2023
6 فروردین 1402
دانلود نشریات معتبر دنیا – نشریه Plastics Recycling World – ژانویه و فوریه 2023
دانلود نشریات معتبر دنیا – نشریه Plastics Recycling World – ژانویه و فوریه 2023
6 فروردین 1402
دانلود نشریات معتبر دنیا – نشریه injection World – مارس 2023
دانلود نشریات معتبر دنیا – نشریه injection World – مارس 2023
6 فروردین 1402
دانلود نشریات معتبر دنیا – نشریه Film and Sheet Extrusion – مارس2023
دانلود نشریات معتبر دنیا – نشریه Film and Sheet Extrusion – مارس2023
6 فروردین 1402
دانلود نشریات معتبر دنیا – نشریه Compounding World – مارس 2023
دانلود نشریات معتبر دنیا – نشریه Compounding World – مارس 2023
28 بهمن 1401
دانلود نشریات معتبر دنیا – نشریه Plastics Recycling World – دسامبر 2022
خبرگزاری پلیمر و بسته بندی – پپنا (www.ppna.ir):نشریه Plastics Recycling World یکی از نشریات معتبر دنیاست که به صورت ماهانه منتشر می شود. لینک دانلود آخرین […]
28 بهمن 1401
دانلود نشریات معتبر دنیا – نشریه Pipe and Profile Extrusion – فوریه 2023
خبرگزاری پلیمر و بسته بندی – پپنا (www.ppna.ir):نشریه Pipe and Profile Extrusion یکی از نشریات معتبر دنیاست که به صورت ماهانه منتشر می شود. لینک دانلود […]
28 بهمن 1401
دانلود نشریات معتبر دنیا – نشریه injection World – فوریه 2023
خبرگزاری پلیمر و بسته بندی – پپنا (www.ppna.ir):نشریه injection World یکی از نشریات معتبر دنیاست که به صورت ماهانه منتشر می شود. لینک دانلود آخرین نسخه […]